THỜI SỰ

Quyền Được Chết Theo Y Muốn Của Bệnh Nhân

(Tài liệu tham khảo: Easing Death 20/10/2012 – Final Certainty 27/6/2015 – The Right to Die 27/6/2015 – tuần báo The Economist. London) * * * Tỷ lệ ủng hộ quyền được chết. Sống và chết, nhất là chết là một vấn đề các tôn giáo đều quan tâm. Mỗi tôn giáo có một giáo […]

Continue reading

Marc Samuels

Yen Green tea